VEDTÆGTER OG POLITIKKER

Vedtægter FAxe IDrætsforening
Til godkendelse på generalforsamling
22/3-2024

§1. Navn
Foreningens navn er Faxe Idrætsforening.

Den er dannet ved sammenlægning af Faxe og Roholte gymnastik- og Idrætsforeninger.

Foreningens blev stiftet den 21. august 1969.

§2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er Faxe kommune.

§3. Formål
Faxe Idrætsforenings formål er primært indenfor rammerne af gymnastik og bordtennis. At arbejde med et bredt idrætsbegreb- Idræt for alle- og videreudvikle dette, således at der fortsat vil være tilbud til alle medlemmer uanset alder og kunnen.

Idræt/gymnastik skal være sjovt. Vi vil udvikle medlemmerne, gennem motivation, udfordringer og socialt fællesskab og give medlemmerne de bedste muligheder for at blive dygtigere.

Foreningen medvirker til dette ved uddannelse af ledere og instruktører.

§4. Medlemskab
Enhver person kan optages i foreningen som medlem, såvel aktiv som passiv, hvis denne tilslutter sig foreningens formål og forpligtelser, og betaler de af foreningen fastsatte kontingenter.

Foreningens instruktører, ledere, bestyrelse og aktivitetsudvalg er medlemmer af foreningen.

§5. Udelukkelse
Medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse, ved deres optræden direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål og/eller arbejde, kan udelukkes af foreningen for en fastsat periode eller for bestandigt.

Bestemmelse herom træffes af bestyrelsen, men udelukkelse kan kun ske, såfremt der er flertal i bestyrelsen herfor. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Den udelukkede kan dog indanke beslutningen på den nærmeste generalforsamling.

§6. Bestyrelsens sammensætning
F.I.F.’s bestyrelse består af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer samt 2 suppleanter, valgt på foreningens generalforsamling.

Sammensætning af bestyrelsen er således: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Bestyrelsesmedlem Suppleant Suppleant Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Endvidere vælges 2 revisorer for ét år ad gange samt 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Foreningens regnskabsår er 01/01 - 31/12.

Den til enhver tid siddende bestyrelse fungerer samtidig som gymnastikudvalg.

Øvrige udvalg konstituerer sig selv, og har minimum et bestyrelsesmedlem som fast medlem af udvalget.

§7. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned og skal, for at være lovligt indvarslet, bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne inviteres via mail, hjemmesiden og Facebook samt evt. andre sociale medier.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding for deltagelse i generalforsamling er nødvendig.

Generalforsamlingens dagsorden er: Valg af dirigent + 2 stemmetællere Formandens beretning + evt. udvalgsformændenes beretninger Fremlæggelse af det reviderede og godkendte regnskab Behandling af indkomne forslag Valg til bestyrelsen i henhold til § 6 Valg af revisorer og revisor-suppleant Eventuelt

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), ved stemmelighed har formanden 2 stemmer, mens der ved personvalg trækkes lod.

Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem kræver det.

§8. Stemmeret og valgbarhed
På generalforsamlingen har medlemmer, der har været medlem mindst 30 dage og som er fyldt 14 år, stemmeret, og de er valgbare til bestyrelsen når de er fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen foregår skriftligt. Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke uden forud indhentet skriftligt samtykke fra vedkommende indvælges i bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte.

§9. Bestyrelsens kompetencer
Bestyrelsen fastsætter kontingentet og varetager foreningens daglige arbejde samt træffer afgørelse i alle foreliggende sager, der ikke ifølge vedtægterne kræver afgørelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver eller overdrage medlemmer arbejdsopgaver indenfor foreningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen, udvalgsformændene og lederne er kontingentfri i funktionstiden.

Bestyrelsen fastsætter honorarer for formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og ledere.

Bestyrelsen indkalder senest 30 dage efter generalforsamlingen til et samlet udvalgs- og bestyrelsesmøde.

Udvalgene fastsætter selv kontingentet med bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen og udvalgene fører referat, regnskab og medlemsregistrering.

Bestyrelsen og udvalgene er forpligtet til at gemme alle bilag, herunder referater, regnskaber, medlemsoplysninger osv.

§10. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Ved køb og salg for over kr. 7.000,00 eller optagelse af lån, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§11. Forpligtigelser
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene det er foreningen der hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

Foreningens medlemmer, herunder ledere, instruktører, udvalg- og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af noget art.

§12. Protokol
Ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skal der føres referat over vedtagne beslutninger og andre vigtige forhold. Bestyrelse og udvalg er forpligtet til at gemme alle referater.

§13. Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan kun foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling hvor mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, stemmer for en vedtægtsændring.

§14. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer finder det påkrævet.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 6 uger efter, at kravet om mødet er rejst og skal bekendtgøres for foreningens medlemmer med mindst 10 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

§15. Opløsning
Foreningens opløsning skal vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, i begge tilfælde med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, stemmer for opløsningen.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler en eventuelt nystartet gymnastikforening med samme formål som ovenstående eller bestyrelsens valg af velgørende formål.

Vedtaget første gang d. 21. august 1969 Ændret 22. marts 2001 Ændret 11. januar 2017 Ændret 3. marts 2024

Tillæg til vedtægterne er: Instruktørpolitik Samværspolitik

Instruktørpolitik


Instruktørerne er grundstenen for aktivitet i foreningen. Uden dem har vi ingen gymnaster. Det er derfor vigtigt for Faxe Idrætsforening (F.I.F) at instruktørerne trives, føler sig hørt og set, prissat for deres engagement, har nem mulighed for at få kontakt med deres kontaktpersoner/bestyrelse samt have et tillidsfuldt samarbejde med både kontaktperson og bestyrelse.

Instruktørmøder og andre arrangementer Der afholdes flere instruktørmøder som bl.a. indeholder informationer fra bestyrelsen. Datoer fastsættes og udmeldes for en hel sæson ad gangen. Der er mulighed for indflydelse ved at komme med idéer og ønsker samt vende evt. problemstillinger med bestyrelsen/hinanden. Desuden giver det en følelse af fællesskab.

Der afholdes ca. tre instruktørmøder på en sæson. Ét inden sæsonstart, ét inden juleferien og ét inden opvisningerne. Foreningen sørger for forplejning. På det første møde informeres bl.a. om foreningens politikker, som f.eks. samværspolitikken og medlemspolitikken. Dette gøres for at opnå et fælles grundlag for udførelse af foreningens arbejde.

Derudover er det påkrævet at deltage i Stevns-træninger, overnatningsarrangement, generalprøve, lokalopvisning, DGI-opvisninger herunder Minigalla

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse ved arrangementer.

Informationer
Alle hovedinstruktører får udleveret en instruktørmappe på det første instruktørmøde, indeholdende bl.a. holdoversigt, lister med kontaktinformationer, information om foreningens forventninger m.m. Alle er forpligtet til at læse og sætte sig grundigt ind i materialet.

Alle hovedinstruktører får adgang til Conventus-systemet, for bl.a. selv at kunne udskrive holdlister og afkrydsningslister.

Godtgørelse, kurser m.m.
Der indgås aftale på kontrakt mellem instruktør/hjælpeinstruktører og F.I.F.

Foreningen ønsker dygtige og engagerede instruktører og hjælpeinstruktører. F.I.F. kræver at instruktører og hjælpeinstruktører sætter sig nogle mål og giver sig selv nogle udfordringer.

Der ydes 100% tilskud til kursusgebyrer. Kørsel refunderes med et beløb svarende til billigste rejsemål – dette vurderes af bestyrelsen.

Som instruktør skal man tage min. 1 kursus pr. sæson og max 2. Kursusønsker skal forhåndsgodkendes af foreningens formand. Tilmelding skal ske senest den 25/8.

Der gives godtgørelse i form af et aftalt beløb for træningstimer samt kørselsgodtgørelse i forbindelse med bl.a. kurser.

Godtgørelse overføres i december og marts.

Der gives tilskud til køb af musik med kr. 200,00 pr. hold for en hel sæson (inkl. evt. sommersæson).

Pengene refunderes mod aflevering af kvittering til kassereren.

Ønsker til nye redskaber og håndredskaber skal foreligges bestyrelsen.

Der ydes ikke refusion til indkøb foretaget uden bestyrelsens forhåndsgodkendelse.

Kørsel refunderes med et beløb svarende til billigste rejsemåde - dette vurderes af bestyrelsen. Samkørsel tilrådes.

Alle instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmer har en friplads til enten sig selv eller sit barn. På Tumlastik må ens eget barn deltage kontingentfrit som en del af trænerstaben, såfremt barnet er inden for aldersgruppen.

Tøj
Instruktører og hjælpetrænere får en kortærmet og en langærmet trøje med ens navn foran og ”INSTRUKTØR” samt foreningens logo bagpå.

Nøgler
Som instruktør får man udleveret en nøgle til redskabsrummet. Nøgler må ikke lånes ud. Ved tab kontaktes holdets kontaktperson. Ved udlevering af nøgler underskrives nøglekvittering, ligesom der underskrives ved aflevering. Mistede nøgler koster 100 kr. i erstatning.

Burene i redskabsrummet er kodede, koden får man udleveret ved sæsonstart
Forventninger til/ansvarsområder for instruktører og hjælpetrænere F.I.F. forventer at instruktører og hjælpeinstruktør møder velforberedte, smilende, i idrætstøj og med telefonen på lydløs. Det forventes at instruktører og hjælpeinstruktører bidrager til det daglige arbejde i foreningen, ligesom det forventes at de planlægger og gennemfører træningerne. Alle træninger stoppes 5 min. før tid, af hensyn til næste hold.

Møder en instruktør eller hjælpeinstruktør op med tømmermænd eller påvirket af alkohol eller stoffer til træning eller andre arrangementer i foreningen, bortvises denne øjeblikkeligt, og pågældende indkaldes efterfølgende til samtale med bestyrelsen.

Instruktører og hjælpeinstruktører er forpligtede til at orientere sig om og på F.I.F.’s hjemmeside, DGI’s hjemmeside, www.trænerguiden.dk, Conventus m.m., læse mails og sms'er samt besvare henvendelser som kræver dette.

Det forventes at alle instruktører og hjælpetrænere møder velforberedte og i god tid samt deltager i de årligt ca. 3 instruktørmøder, generalprøve og lokalopvisning. Instruktørerne skal meddele formanden, hvilke forårsopvisninger de ønsker at deltage i.

Det er op til instruktøren hvilke dragter der skal indkøbes. Dette vælges på instruktørmøde i efteråret.

Hallens ordensreglement skal overholdes.

Instruktører får udleveret brandinstruks og det forventes at instruktørerne sætter sig ind i denne.

Instruktørerne har adgang til førstehjælpskasse i redskabsrummet. Der forefindes hjertestarter i hallen. Det forventes at instruktørerne orienterer sig om hvor den er placeret. Der tilbydes med passende mellemrum førstehjælpskursus til instruktører og hjælpetrænere, som det forventes de deltager i.

Ansvar for gymnasterne Instruktørerne har ansvar for og opsynspligt med børnene så længe de er i gymnastiksalen/lokalet. Dette gælder for børnenes sikkerhed i gymnastiksalen og på redskaberne, så børnene ikke kommer til skade. De redskaber der bruges skal være i orden - er redskaberne defekte må de ikke bruges, og der gives besked til kontaktperson/bestyrelse. Med hensyn til musikvalg og lydniveau er det instruktørernes ansvar at vælge musik, der er alderssvarende samt sørge for at lydniveauet er tilpas, så det bl.a. er muligt at opråbe et barn på afstand samt høre et barns opråb, gråd eller lignende. Det er ydermere instruktørernes ansvar at øvelserne er tilpasset børnenes alder og færdigheder samt at instruere børnene i at udføre øvelsen korrekt.

Hvis børnene vælger at forlade gymnastiksalen/lokalet har instruktørerne ikke længere opsynspligt, men det forventes dog alligevel at instruktørerne gør deres bedste for at have styr på alle børn samt tage sig af de børn, som af en eller anden grund har behov for at forlade lokalet.

Børneattester
Ved sæsonstart indhentes børneattester på alle instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmer over 15 år.

Samværspolitik for Faxe Idrætsforening

Foreningens samværspolitik har til formål at skabe et trygt og godt miljø i forbindelse med klubbens forskellige aktiviteter.

Mobning
I Faxe Idrætsforening skal der være en ordentlig tone og respekt for hinanden, så ingen føler sig forulempet, mobbet eller lignende.

Foreningen ser det ikke som sin opgave at opdrage vores børne- og ungdomsmedlemmer. Dette overlader vi til forældrene. Det betyder absolut ikke, at vi accepterer mobning eller anden forulempende adfærd. Vi forventer derfor, at alle, der er tilknyttet foreningen, optræder med respekt over for idrætten og dens deltagere.

Vi accepterer ikke:
- verbale eller fysiske trusler - udøvelse af fysisk eller psykisk vold - at man generer andre med upassende navne, m.m.

Forventninger til forældre/udøvere Vi forventer, at forældrene bakker op om aktiviteten ved at følge de anvisninger, instruktørerne kommer med. Vi forventer, at udøverne møder op til træning til tiden - og klædt i tøj, der passer til aktiviteten.

Samvær mellem instruktører/ledere og udøvere Følgende retningslinjer er opstillet for at undgå misforståelser og rygtedannelser samt forhindre overgreb på børne- og ungdomsmedlemmer:

Foreningen indhenter hvert år børneattester på alle instruktører/ledere og er endvidere opmærksom på indholdet af straffelovens § 223 (skolelærerparagraffen).

Instruktører/ledere bør ikke gå alene med et enkelt barn i omklædningsrummet eller andre rum.

Instruktører/ledere må ikke færdes i omklædningsrummet for det modsatte køn.

Instruktører/ledere skal være opmærksomme på omgangstonen på holdene. Hvis de ser/hører noget, som kan virke stødende på andre børn/udøvere, bør de sige fra og tilkendegive, at det ikke accepteres i vores forening.

Instruktører/ledere skal være opmærksomme på, at overgreb på børn ikke kun behøver at være af fysisk karakter, men også kan være af psykisk karakter. Instruktører/ledere skal derfor være opmærksomme på at tiltale udøverne med en passende, respektfuld og god omgangstone.

Løse rygter om evt. overgreb på børn kan forpeste atmosfæren i foreningen. De skal derfor ikke ignoreres, men hurtigt bringes frem i lyset. Enhver, der hører om et sådant rygte, skal omgående forelægge sagen for bestyrelsen.

Hvis en instruktør/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal han/hun kontakte et bestyrelsesmedlem, som vil føre samtalen til protokols. Derved får eventuelle fejlagtige misforståelser eller rygter ikke lov til at sprede sig.

Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og skal reagere hurtigt på dem. Følsomme oplysninger behandles med diskretion.

Henvendelse til/fra pressen i forbindelse med personsager foregår altid via formanden for Faxe idrætsforening.

Særligt vedr. færden i omklædningsrum, undervisningslokaler m.m. Alle færdes i lokaler og haller efter de for lokalet/hallen opsatte regler. Det er en selvfølge, at du efterlader lokalet, som du selv ønsker at modtage det.

Der skal være respekt for forskelligheder og religion. Der skal være respekt for inventar.

Dameomklædningsrummet er for hunkøn, og herreomklædningsrummet er for hankøn!

Hvis en instruktør har grund til at tro, at nogen er i fare/kommet til skade i omklædningsrummet for det modsatte køn, skal instruktøren banke på/gøre anråb og først gå ind i det pågældende omklædningsrum, når ingen protesterer.

Alkohol
Der henvises til gældende lovgivning om udskænkning/salg af alkohol. Der må ikke nydes alkohol i omklædningsrummene.

Medicin/sygdomme
Vi beder udøvere/forældre informere instruktøren, hvis en udøver modtager livsvigtig medicin/lider af en sygdom (for eksempel i tilfælde af astma eller diabetes).